Ułatwienia dostępu

 

Gmina Dorohusk realizuje projekt partnerski pt.: „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko - zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”, którego jest Partnerem wiodącym. Partnerstwo tworzy z następującymi gminami: Dołhobyczów, Kraśniczyn, Leśniowice, Mircze, Sułów, Wojsławice i Żmudź. Projekt Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy JST realizujące projekt. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację do następujących celów szczegółowych:

1) Informatyzacja procesów wewnętrznych w urzędach JST realizujących projekt poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych,

2) Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego poprzez rozbudowę zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej i udostępnienie zasobów ISP,

3) Uruchomienie nowych e-usług oraz poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących e-usług w JST realizujących projekt poprzez tworzenie i rozwijanie platform e-usługowych,

4) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST realizujących projekt dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia e-usług. Planuje się uruchomienie e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców charakteryzujących się wysokim poziomem dojrzałości (199 usług transakcyjnych - 4 poziom oraz 208 usług spersonalizowanych – 5 poziom), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw).

Uruchomienie e-usług będzie możliwe dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom: wdrożeniu
i modernizacji systemów informatycznych w urzędach gmin i modernizacji infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń.

Projekt zakłada integrację systemów informatycznych urzędów oraz uruchomienie dedykowanych rozwiązań front-office dla mieszkańców. Zakłada się maksymalne wykorzystanie rozwiązań realizowanych na poziomie krajowym, w tym mechanizmów platformy ePUAP, Węzła Krajowego, usługi mObywatel, Krajowego systemu e-Doręczeń.

Zaplanowano udostępnienie baz danych zawierających zdigitalizowane zasoby ISP poprzez API. Przewiduje się wykorzystanie aplikacji na urządzenia mobilne, a wszystkie rozwiązania dostępne dla mieszkańców będą dostępne przez strony responsywne.

Systemy wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dot. interoperacyjności i wytyczne WCAG w zakresie dostępności. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby osób
z niepełnosprawnością. W ramach projektu planuje się kolejno:

(1) opracowanie dokumentacji technicznej projektu i przeprowadzenie zamówień publicznych,

(2) uzupełnienie infrastruktury sprzętowej w zakresie koniecznym dla realizacji dalszych działań,

(3) rozbudowę i modernizację systemów wewnętrznych urzędów (w tym zakup i wdrożenie nowych systemów informatycznych),

(4) digitalizację zasobów informacji sektora publicznego (ISP),

(5) uruchomienie e-usług w oparciu o rozbudowane i zmodernizowane systemy wewnętrzne poszczególnych urzędów,

(6) uruchomienie wspólnej dla gmin - partnerów projektu platformy planowania przestrzennego
i udostępniania zasobów ISP,

(7) podniesienie cyberbezpieczeństwa urzędów. Po roku od zakończenia realizacji projektu zakłada się osiągnięcie wskaźnika

Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych na poziomie 2100 osób.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 12 849 111,36

Dofinansowanie z UE: 10 921 744,65

Okres realizacji projektu: od 08.05.2023 do 30.09.2025

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.12.2023

 

Pin It